JavaScript-js进阶-创建对象的几种方式-工厂模式-Js面向

 1、 Js 面向对象有多少种方式?

1、 Js 面向对象有多少种方式?

对象的字面量 varobj={}

创建实例对象 varobj=newObject();

原型模式:functionclock(hour){}=0;newclock();首先,每个函数都有一个prototype属性,这个指针指向clock.prototype对象。默认情况下,这个原型对象有一个属性构造函数,指向时钟,可读可写。而我们在实例化一个对象的时候,实例newClock有构造函数定义的属性和方法(注意只有在构造函数中),还有一个指向构造函数原型的指针,ECMAScript指的是[prototype]],当对象是这样实例化的,原型对象的方法不在具体实例中,因为原型没有实例化。

构造器模式functionfn(){},newfn();

工厂模式:使用函数通过传递参数返回一个对象。 functionfn(params){varobj=newObject();obj.params=params;returnobj;},fn(params);

2、js定义函数对象有几种方式?

2、js定义函数对象有几种方式?

1、在现有对象的基础上扩展其属性和方法

2、工厂方法

3、构造方法

4、原型(“原型”)方法

5、动态原型方法

object.name=”zhangsan”;

object.sayName=function(name) this.name=name;

alert(this.name);object.sayName(“lisi”);

function createObject() var object = new Object();

object.username=”zhangsan”;

object.password=””;

object=function()

object.get =function()

alert(this.username+”,”+this.password);

return object;var object1=createObject();

var object2=createObject();

object1、get() ;

— 带参数的构造方法:

function createObject(username, password) var object= new Object();

object.username=username;

object.password =password;

object.get=function()

ALert(this.username+”,”+this.password);

object,create=san”return1object;var”objecthang()

“”);

object1、get();

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注